افت قیمت خودرو در بیمه بدنهپوشش های اضاقی بیه بدنه